ďalšie preteky: 1.1.1970

Pravidlá Night RUN 2016

Všeobecné

 • Pretekov Night Run sa môžu zúčastniť iba riadne zaregistrovaní účastníci.
 • Pretekov sa môžu zúčastniť iba osoby staršie ako 15 rokov.
 • Bežci od 15- 18 rokov sa môžu pretekov zúčastniť iba s písomným súhlasom zákonného zástupcu a s uhradeným štartovným.
 • Bežci, ktorí sú mladší než 10 rokov, sa môžu pretekov v dospelých kategóriách zúčastniť po individuálnej dohode s organizátorom (event@slovakman.sk) a po uhradení štartovného.
 • Bežci sa zúčastňujú behu vo svojej vekovej kategórii podľa roku narodenia.
 • Každý účastník pri online registrácii prehlasuje, že si prečítal propozície a pravidlá pretekov Night run, súhlasí s nimi a počas pretekov sa nimi bude riadiť.
 • Organizátor pretekov nehradí škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekom, odporúča individuálne úrazové poistenie a poistenie za škody spôsobené druhým osobám v SR.
 • Každý účastník prehlasuje, že sa pretekov zúčastňuje dobrovoľne, štartuje na vlastné riziko, je zdravotne spôsobilý a bude sa riadiť pokynmi organizátora.
 • Pokiaľ by preteky mohli byť ohrozené z dôvodov extrémnych podmienok (živelnej pohromy, epidémie, a pod.), organizátor má právo ich úplne zrušiť. Štartovné sa  nevracia.
 • Každý účastník pretekov sa zaväzuje, že bude šetrný k životnému prostrediu, nebude odhadovať odpadky a bude sa pohybovať iba po vyznačených priestoroch.
 • Každý účastník je povinný riadiť sa všetkými pravidlami pretekov Night run a prebehnúť cez všetky kontroly. V prípade porušení pravidiel môže organizátor účastníka diskvalifikovať a následne z pretekov vylúčiť.
 • Účastník nočného behu musí byť vybavený funkčnou čelovkou na hlave.
 • Bežec v priebehu pretekov nesmie používať slúchadlá s hudbou a musí sa správať podľa pokynov organizátora.
 • Účastník súhlasí s uverejnením foto a video materiálu, ktoré vznikne počas pretekov, v médiách a nebude od organizátora požadovať v tejto súvislosti žiadnu kompenzáciu

Registrácia

 • Každý účastník sa musí na nočný beh zaregistrovať. Za platnú registráciu sa považuje registrácia prostredníctvom online formulára, alebo registrácia uskutočnená v deň pretekov v registračnom stane.
 • Zaslaním prihlášky prostredníctvom internetu účastník nahrádza písomný súhlas na papierovej prihláške.
 • Registrácia účastníka je platná až po jej úhrade na účet organizátora v plnej výške.
 • Online registrácia, ktorá nebude zaplatená do 10–tich dní, sa automatiky skryje v štartovnej listine (tj nebude ju vidno). Pokiaľ bude zaplatená neskôr, znovu sa objaví na štartovej listine. Zoznam prihlásených bude priebežne aktualizovaný.
 • Akékoľvek zľavy na štartovnom je možné využiť iba pri online registrácii.
 • Registračný poplatok zaplatený účastníkom je nevratný.
 • Počet štartujúcich nočného behu je limitovaný na 1500 (1000 na 10km trať a 500 na 5km trať)
 • Online zmeny v registrácii (prehlásenie tratí, zmena mena,..) sú možné iba do 7 pracovných dní pred každým pretekom, mailom na event@slovakman.sk, pokiaľ nie je plný limit. Táto zmena nie je spoplatnená.
 • Zmeny v registrácii v deň pretekov sú možné v registračnom stane, iba pokiaľ majú preteky, na ktoré sa bežec chce prihlásiť, voľnú kapacitu. Táto zmena je spoplatnená sumou 2€.
 • Pokiaľ sa bežec nemôže pretekov zúčastniť, štartovné sa nevracia a nie je možné preniesť ho na iné preteky.
 • Každý účastník pretekov je povinný prečítať a rešpektovať dôležité informácie a pokyny, ktoré organizátor zverejní pred pretekom na svojich internetových stránkach.
 • Organizátor si vyhradzuje právo na zmeny v programe, podmienkach, propozíciách a týchto pravidlách bez predchádzajúceho oznámenia.

Preteky a štartovné balíčky

 • Štartovné balíčky si môžu účastníci vyzdvihnúť v deň pretekov v registračnom stane podľa programu akcie.
 • Nevyzdvihnuté balíčky nie je možné vyzdvihnúť neskôr, alebo si ich nárokovať iným spôsobom.

Štartovný balíček obsahuje:

 • Štartovné číslo 
 • Čip na zaznamenanie výsledného času 
 • Originálna medaila NIGHT RUN pre každého v cieli 
 • Organizácia pretekov v centre mesta 
 • Funkčná šatka NIGHT RUN (pre prihlásených do termínu 23.9.2016) 
 • Štartovnú igelitovú tašku 
 • Občerstvenie na trati (na  5. kilometri)
 • Občerstvenie v cieli 
 • Úschovňu batožiny a šatňu (17:45 - 22:30 ) - malá batožina 40cm x 40cm x 40cm
 • SMS s osobným výsledkom v cieli (pozor! iba prihlásení do 27.9.2016)
 • Zľavy u našich partnerov 
 • Zdravotnícku službu
 • Diplom na stiahnutie s online výsledkami 
 • Výživové poradenstvo 
 • Sprievodný program 
 • EXPO mestečko pred štartom 

Všeobecné pravidlá

 • Štartovné číslo musí byť upevnené na hrudi tak, aby bolo čitateľné organizátorovi.
 • Štartovný čip je súčasťou štartovného čísla.
 • Štartovné číslo a čip sú neprenosné na inú osobu. Porušenie vedie k diskvalifikácii.
 • Štartovné čísla a čipy sú až do skončenia pretekov majetkom organizátora, nesmú sa poškodzovať a upravovať.
 • Štartovné číslo  a čip sa po skončení pretekov nevracajú.
 • Účastník nočného behu musí byť vybavený funkčnou čelovkou.
 • Bežec môže byť vylúčený z pretekov, pokiaľ sa nebude držať pokynov organizátora, nebude viditeľne označený štartovným číslom a bude akýmkoľvek spôsobom porušovať pravidlá pretekov.
 • Je zakázané akokoľvek si skracovať alebo upravovať vyhradenú trať pre preteky.
 • Organizátor pretekov zabezpečí pre účastníkov úschovňu vecí a šatňu.
 • Organizátor neručí za odložené veci.
 • Účastníkom nočného behu je  poskytnuté občerstvenie v priebehu behu (na 5.km) a v cieli.

Ceny a výsledky

 • Ceny pre víťazov sú zabezpečené pre prvých troch v každej kategórii.
 • Odovzdanie cien je po dohode s partnermi a sponzormi pretekov podmienené osobnou účasťou na vyhlásení výsledkov po skončení pretekov.
 • Ceny sú zverejnené na internetových stránkach organizátora a nie sú právne vymožiteľné.
 • Nevyzdvihnuté ocenenie prepadá.
 • Oficiálne výsledky pretekov budú zverejnené do 24 hodín na webových stránkach.
 • Účastníci pretekov majú možnosť reklamovať výsledok pretekov prostredníctvom e-mailu u spracovateľa výsledkového servisu, a to v termíne d 3 dní po pretekoch.

Vekové kategórie

KIDS CUP na 500m až 4 km

 • D6 - Deti do 6 rokov vrátane (chlapci)
 • D6 - Deti do 6 rokov vrátane (dievčatá)
 • DM8 – Žiaci  1 (7-8 rokov) 
 • DZ8 - Žiačky 1 (7-8 rokov) 
 • DM10 - Žiaci  2 (9-10 rokov)  
 • DZ10 - Žiačky 2 (9-10 rokov)
 • DM12 - Mladší Žiaci  (11-12 rokov) 
 • DZ12 - Mladšie Žiačky (11-12 rokov) 
 • DM14 - Starší Žiaci  (13-14 rokov) 
 • DZ14 - Staršie Žiačky (13-14 rokov) 

Charitatívny beh na 5 km

 • Juniori  (15-18 rokov)
 • Juniorky (15-18 rokov)
 • Muži 23 ( 19-23 rokov)
 • Ženy 23 ( 19-23 rokov)
 • Muži ( 24 rokov a starší )
 • Ženy ( 24 rokov a starší ) 
 • Rodinný beh - 1 dospelý + 1 dieťa do 15 rokov

Preteky na 10 km NIGHT RUN

 • M30 - Muži (15-39 rokov)
 • M50 - Muži (40-49 rokov)
 • M60 - Muži (50-59 rokov)
 • M70 - Muži  60 rokov a starší )
 • Z30 - Ženy (19-39 rokov)
 • Z50 - Ženy (40-49 rokov)
 • Z60 - Ženy (50-59 rokov)
 • Z70 - Ženy (60 rokov a starší )